დავით პაპიაშვილი

პარტნიორი საგადასახადო დაბეგვრის მიმართულებით - Kreston Georgia
  • პროფესიული მომსახურება
  • განათლება
  • საგადასახადო მომსახურება და აუდიტი
უფასო

მენტორის შესახებ

დაინტერესებულ პირებს შემიძლია გაუწიო კონსულტაციები ისეთ საკითხებთან დაკავშირებით როგორიცაა - საგადასახადო დაბეგვრა, კანონმდებლობაში შესული ცვლილებები და სიახლეები, გადახდის წყაროსთან დასაკავებელი გადასახადები, დღგ, მოგების გადასახადი, ქონების გადასახადი, აქციზი, იმპორტის გადასახადი, საგადასახადო კანონმდებლობასთან დაკავშირებული სხვა საკითხები.